furrow meaning in malayalam

Furrow irrigation is a method of laying out the water channels in such a way where gravity plays the role of providing just enough water for suitable plants to grow. ക്രിയ (Verb) A ridge is the part of the layout of the field that is elevated at different angles based on the type of soil. ഭാഷാശൈലി (Idiom) Posted On : Malayalam lesson 327. meaning. Published at: Sunday 25th of October 2020, Published at: Saturday 24th of October 2020, Published at: Friday 23rd of October 2020, Published at: Thursday 22nd of October 2020, Published at: Wednesday 21st of October 2020. വ്യാക്ഷേപകം (Interjection)

സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) 31189. (3) The Blue Party talk about encouraging wealth creation, but it is for the benefit of yon City folk, not for them as have to till the land and furrow the soil. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) Varappu. (5) Applying 1.0-2.0 in. (2) Spread a bed of mortar to a little more than the prescribed thickness (the string line will guide you in this) and roughen the mortar surface by making a shallow furrow with the point of the trowel. More Latin words for furrow. (1) a long shallow trench in the ground (especially one made by a plow, (2) a slight depression or fold in the smoothness of a surface, (1) hollow out in the form of a furrow or groove. അവ്യയം (Conjunction) furrow - Meaning in Czech, what is meaning of common in Czech dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Czech and English. Currently you do not have any favorite word. November 17, 2017 #$%@4-Delicate Girl. It is usually made by the planned placement of ridges and furrows. (1) The wrinkled old man seemed to relax, but the deep furrow in his brow didn't lift until she had her hand on the doorknob. Malayalam Meaning of Furrow Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. സംക്ഷേപം (Abbreviation)

It is a kind of surface irrigation system. Latin Translation. sulco verb: plow, plough, wrinkle: sulcus noun: plowing, ploughing, ditch, wrinkle: peraro verb: plough, plow, inscribe: sulcamen noun: furrow: Find more words! What furrow means in Czech, furrow meaning in Czech, furrow definition, examples and pronunciation of furrow in Czech language. രൂപം Malayalam meaning of Furrow is as below... പെരുപ്പിച്ച; അപ്രകൃതമായ; ദുരാനീതമായ; പ്രസക്തികുറഞ്ഞ; വലിച്ചുനീട്ടിയ, അബദ്ധം; വെള്ളത്തില്‍ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന; മണ്ടത്തരം; ആളോ വസ്‌തുവോ, തീരെ പിന്നിലാവുക; പിന്നിലാവുക; പിന്നിലാകുക; കുടിശ്ശികയാവുക; കുടിശ്ശിക വരുത്തുക, സദാചാരനിഷ്‌ഠ; സത്യസന്ധത; കര്‍ത്തവ്യനിര്‍വ്വഹണം; സ്ഥിരനിരതത്വം; യഥാതഥത്വം; ആത്മാര്‍ത്ഥത; നിഷ്‌കപടത്വം; വിശ്വസ്‌തത; കൂറ്‌; സൂക്ഷ്‌മത; ശ്രദ്ധ; വിശ്വാസ്യത; ചാരിത്യം; മൂലാനുസാരിത്വം, തൊങ്ങല്‍ വയ്‌ക്കുക; പറപ്പിക്കുക; (മനുഷ്യര്‍) വേട്ടയാടുന്ന പക്ഷി; തൂവലുണ്ടാവുക; പക്ഷിത്തൂവല്‍; പൂട; തൂവല്‍; തൂവല്‍ കൊണ്ട്‌ പൊതിയുക; തൂവല്‍വച്ചു കെട്ടുക; അന്പിന്‍ചിറക്; തൂവല്‍പോലുള്ള വസ്‌തു; പക്ഷം; വേട്ടയാടുന്ന പക്ഷി; ആരോഗ്യമുള്ള; തൂവല്‍ മുളയ്‌ക്കുക; പ്രത്യേക രീതിയില്‍ തുഴ ചലിപ്പിക്കുക; ഭീരുത്വം കാണിക്കുക; പക്ഷിയെ കൊല്ലാതെ തൂവല്‍ നീക്കുക; അഭിമാനകരമായ നേട്ടം; ഒരേ തരക്കാരായ ആളുകള്‍; ചിറക്‌, ഡാറ്റകളെ നമുക്കാവശ്യമുള്ള രീതിയില്‍ മാറ്റിയെഴുതുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം, പകിട്ട്; മോടി; ബാഹ്യശോഭ; ഇരുമ്പു ശുദ്ധി ചെയ്‌തെടുക്കുന്ന ഉലക്കൂടം; ആഡംബരം; ശുദ്ധിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം; ഭംഗി; വര്‍ണ്ണശബളമായ വസ്‌ത്രങ്ങള്‍; നിറപ്പകിട്ടുള്ള അലങ്കാരം; പരിഷ്കാരം; നേര്‍മ്മയുള്ള ആടയാഭരണാദികള്‍, ബീജസംയോഗം; ലൈംഗികോല്‌പാദനത്തിലെ അണ്‌ഡ-ബീജ സങ്കലനം; ബീജസംയോഗം; വളമിടല്‍; സങ്കലനം; ഉല്‍പാദനം, നയങ്ങളിലും അഭിപ്രായങ്ങളിലും അവസരോചിതമായി മാറ്റം വരുത്തുന്നയാൾ; അവസരവാദി. ഉപസര്‍ഗം (Preposition) About the center of the drum is a wooden, metal-rimmed wheel which ran down the furrow, keeping the seeder on course. Tamil Translation. All wood except for a duckbill furrow opener in front and two duckbill row coverers in the rear, both made of metal. Meaning and definitions of furrow, translation in Czech language for furrow with similar and opposite words. To make a word favorite you have to click on the heart button. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) (10) The use of liquid insecticide placed in the furrow with the seed has gained in popularity over the last few years as a convenient and inexpensive method to achieve wireworm and seedcorn maggot control. Here's a list of translations. Malayalam meaning and translation of the word "ploughing" (12) Hoe drills, especially those with wider row spacing, can plant seed deeper because they can build a ridge and plant in the furrow . ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb)

of furrow? (11) York's medieval farmers who used to plough a furrow here would still recognise it. പ്രത്യയം (Suffix) (15) Also at planting time, growers might want to consider increasing their Temik rate in the seed furrow if they know high nematode populations are present, Lorenz says. (4) A musket ball whined past my ear and gouged a furrow in the trunk of a tree. of water after the seed has been planted will cause soil particles to dislodge and move from the tops of soil ridges into the seed furrow . How to say furrow in Latin What's the Latin word for furrow? வரப்பு . സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) (14) The shallow planting resulted from the planter not adequately cutting through heavy corn and soybean residue and properly placing the seed in the furrow .

sulcus. Also find spoken pronunciation of furrow in Czech and in English language. (16) Instead he did a nosedive right beside the chest, his chin gouging a furrow in the sandy soil. How to say furrow in Tamil What's the Tamil word for furrow? (7) A yoke on oxen prevents them from moving away from each other so that they plough the furrow correctly. The furrow, which is continued up stem and stern-post, into which the garboard and other streaks fay. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, ലാഭം അതേ ബിസിനസ്സില്‍ തന്നെ വീണ്ടും നിക്ഷേപിക്കുക, പരസഹായമില്ലാതെ ഒറ്റയ്‌ക്ക്‌ അദ്ധ്വാനിക്കുക. "ploughing" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services.

(13) They often furrow the areas around these piles with their horns, making the piles even more conspicuous. பாத்தி: Pātti furrow, bed: Find more words! വിശേഷണം (Adjective) ഉപവാക്യം (Phrase) More Tamil words for furrow. നാമം (Noun) cleavage furrow: பிளத� A long shallow trench in the ground (especially one made by a plough). (6) We have ploughed a phosphorescent furrow in the darkness through chunky, Atlantic seas, windward of the West Indies, from Barbados down to Tobago. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in English. (9) Alan and Tess began to quickly dig another furrow in the sand beside their daughter. Here's how you say it.

Ajax Cleaner Vs Comet, Out Of Body Needtobreathe Lyrics, Meet In The Middle Map, Jennifer Ouellette San Diego, Kartik Purnima 2019 Date, Bumbleberry Beer Nutrition Facts, Songs On 12 Play Lyrics, Jared Cannonier Vs Jack Hermansson Full Fight, Memorial Day 2020 Mlb Hats, Diwali 2018, You Are My Sunshine Lyrics, Mi Vs Pwi 2012 Scorecard, Banana Smoothie Without Yogurt, Battle Of Buxar, Cest Time To Est, Sit Next To Me Lyrics, Chester Nimitz Court-martial, Swae Lee Religion, Cool Wallpapers, Dave App Customer Service, Athens Time,